خانه » مقالات » کار با لیفتراک

ico کار با لیفتراک (بهره برداری)

راننده

توجه اشته باشید که فقط راننده آموزش دیده و دارای گواهینامه ویژه باید رانندگی لیفتراک را برعهده گیرد. پیشنهاد می شود راننده از لباس کار مخصوص استفاده نماید و از پوشیدن لباس شل و گشاد در موقع رانندگی اجتناب گردد. همیشه از کلاه و کفش ایمنی و حتی المقدور از عینک ایمنی استفاده نمائید.

هرگز در موقع رانندگی دست و کفشتان چرب و خیس نباشد زیرا در موقع لغزیدن پا از روی پدال ترمز یا سرخوردن دست از روی فرمان حوادث ناگواری را بدنبال خواهیم داشت.

عرصه کار

هرگز در جائی که کار با لیفتراک ممنوع است کار نکنید. راههایی را برای کار با لیفتراک انتخاب کنید که مجاز باشد و مانعی وجود ندارد. به سطح زمین دقت کنید تا حتی المقدور صاف و بدون دست انداز باشد. محل باراندازی و بارگیری باید دارای سطح افقی و با استحکام کافی باشد.

جای پرمخاطره

لیفتراکی که باید در محل های قابل اشتعال یا قابل انفجار کار کند باید بطور مخصوص ساخته شده باشد، این گونه فضاها باید با تابلو اعلام خطر مشخص شوند.

کار درفضای بسته

لیفتراک با موتور احتراق داخلی در صورتی میتواند در فضای بسته کار کند که بوسیله تمیزکننده دود اگزوز، گازهای مسموم کننده و زیان آور خروجی از اگزوز اصلاح شود یا تهویه موثر و کافی در محل کار لیفتراک وجود داشته باشد. لیفتراک های گازسوز نباید در مجاورت محل های حفاری شده یا در محیط های پایین تر از سطح زمین کار کنند پارکینگ لیفتراک ها باید دارای تهویه کافی باشد.

حرکت روی جاده های عمومی

برای حرکت در جاده های عمومی باید از نیروی انتظامی محل مجوز لازم را اخذ نمود و علامت هشدار دهنده با نظر مراجع ذیصلاح بر روی دستگاه نصب گردد و از مسیر تعیین شده حرکت نمائید.


ico2 مقالات دیگر:  

♦  مقالات                         

♦  بارگیری با لیفتراک

♦  تعمیرات