خانه » مقالات » بارگیری با لیفتراک

ico بارگیری با لیفتراک

≡ برداشتن و گذاشتن بارها

لیفتراک هرگز نباید بیش از ظرفیت بارگیری کند. ظرفیت مشخص شده روی پلاک مربوط به حالت عمودی دکل است.

شاخکها را تا جائی که ممکن است از هم دور کنید و تا جایی که ممکن است شاخکها را در زیر بار قرار دهید و مواظب باشید بار روی دو شاخک بطور متعادل قرار گیرد. کنترل کنید بار دارای تعادل و مجموعه بار دارای استحکام کافی باشد هرگز با یک شاخک باری را بلند نکنید. هنگامی که بار را روی هم انبار می کنید آن را به طور صحیح قراردهید. مواظب باشید از ظرفیت قفسه تجاوز نکند. باری را که بالاتر از میله های محافظ پشت بار است حمل نکنید. حمل همزمان تعدادی از بارهای مجزا با یکدیگر ممنوع است.

≡ دید راننده

هنگامی که دید جلو شما بسته است بطرف جلو حرکت نکنید و لیفتراک را از عقب هدایت نمائید. اطمینان حاصل کنید که در محیطی که با لیفتراک می خواهید کار کنید نور کافی وجود دارد. به هر حال اکر راننده دید کافی نداشته باشد باید به هر نحوی شده مانع را برطرف کند و پس از آن با سرعت متناسب و با احتیاط رانندگی کند.

≡ ثبات و پایداری

موقع حرکت لیفتراک با بار ، دکل را به داخل خم نمائید و شاخکها را تاجایی که ممکن باشد به زمین نردیک کنید. این موضوع باعث تعادل بهتر لیفتراک می شود. در نظر داشته باشدی که لیفتراک بدون بار دارای تعادل کمتری نسبت به لیفتراک حامل بار است. لذا همیشه چه لیفتراک حامل بار باسد .و یا بدون بار ، مراقبت لازم را بمل آورید.

≡ شیب ها

توجه کنید که بار لیفتراک در قسمت بالای شیب قرار گیرد، این مساله باعث می شود بار از روی شاخکهای لیفتراک سر نخورد یا پایین نیفتد. موقعیکه لیفتراک با بار است از طرف جلو از شیب بالا رفته و از عقب از شیب پایین بیاید. هنگام بالارفتن از شیب وقتی دید کافی ندارید از افراد کمکی استفاده نمایید. وقتی از شطوح شیبدار بالا یا پایین می روید و دور نزنید. هرگز بطور مورب روی شیب حرکت نکنید در این شرایط احتمال غلتیدن لیفتراک وجود دارد. همیشه سرعت خود را کنترل کرده و با احتیاط حرکت کنید. سطوح شیبدار باید دارای سطح ناصافی ( زبری) باشد. هنگام حرکت روی سطح صاف و یا هموار مراقب عدم برخورد بار با زمین باشید.


ico2 مقالات دیگر:  

♦  مقالات                         

 کار با لیفتراک

♦  تعمیرات