خانه » مقالات

ico مقررات ایمنی لیفتراک

 استفاده صحیح از آن

لیفتراک فقط با مراقبت دائم و دقیق و تعمیرات بوقع باید بکار گرفته شود. لیفتراک با شاخکهای سر تیز برای برداشتن، جابجاکردن و نهادن یک بار یا یک پالت طراحی شده است. استفاده از ملحقات لیفتراک باعث بالابردن کارایی و قابلیت لیفتراک و صرفه جوئی در زمان می گردد. لذا دفترچه های راهنمای مخصوص ملحقات و استفاده صحیح از آنها را قبل از نصب بر روی لیفتراک مطالعه نمائید.هیچ نوع خودروئی نباید بوسیله لیفتراک هل داده شود. و لیفتراک نباید بعنوان ماشین کششی شاسیهای حرکت کننده روی ریل استفاده شود، این نوع ممنوعیتها چنانچه لیفتراک فقط بدین منظور طراحی و ساخته شده است لازم نیست.

≡ قابلیت اطمینان

لیفتراک برای شرایط کار معمولی لیفتراک طراحی شده و برای جابجایی و بار گیری قابل اعتماد و اطمینان است. اگر جانب احتیاط را از دست نداده و بیش از بار مجاز با آن حمل نگردد. گواهی استحکام کافی صادر شده توسط کلارک بر اساس آزمایشات انجام شده روی سکوی متحرک و بر مبنای استاندارد اروپائی (EC)  شماره EEC/663/86 صادر شده است.

بنابراین هرگز بار بیش از حد مجاز حمل نکنید و در موقع بارگیری نیز مواظب مرکز ثقل بار که داخل محدوده قرار گیرد باشید. هرگز جهت حمل بار بیشتر اقدام به نصب وزنه اضافی در عقب لیفتراک ننمائید. همیشه حداکثر ظرفیت لیفتراکتان را به یاد داشته باشید و اگر از یک یا چند نوع ملحقات روی لیفتراکتان استفاده می نمائید ظرفیت لیفتراک بر اساس فاصله مرکز ثقل و ارتفاع بار متغیر است.

≡ حفاظ راننده

در صورتی که بارگیری و تخلیه در ارتفاعی بالاتر از صورت راننده هنگامیکه روی صندلی نشسته انجام می گیرد باید اتاق مخصوص راننده با حفاظ سقف وجود داشته باشد و اگر بار از قطعات ریز تشکیل شده است باید حفاظ پشت بار نیز نصب گردد.

ico بازرسی

 بازرسی لیفتراک برای اولین بار

هنگامیکه لیفتراک برای اولین بار بکار گرفته می شود باید کنترل کلی شود. محوطه کار لیفتراک  نیز از نظر مشخصات مربوط به زمین باید مورد برسی قرار گیرد ( مقاومت زمین در مقابل فشار ناشی از ظرفیت بار لیفتراک، صافی و عرض کافی)

 بازرسی مقرر و منظم ( دوره ای)

لیفتراک باید بطور منظم توسط پرسنل سرویس مجاز کنترل شود دوره زمانی مناسب برای کنترل لیفتراک بوسیله خدمات پس از فروش می تواند پیشنهاد گردد. این شرکت زمان مناسب را معدل زمانهای کنترل داده شده پیشنهاد می نماید. چنانچه تغییراتی در لیفتراک داده شود یا اضافاتی توسط استفاده کننده به لیفتراک نصب شود، بازرسی از اجزاء لیفتراک لازم می شود و باید کنترل شود که آیا بقیه قسمت ها با این ملحقات هماهنگی دارد و ظرفیت جدید لیفتراک چقدر است، زیرا نصب ملحقات اضافی بر روی دستگاه باعث افزایش فاصله مرکز ثقل بار تا تکیه گاه شاخکها و در نتیجه ظرفیت لیفتراک خواهد گردید.


ico2 مقالات دیگر:  

 کار با لیفتراک (بهره برداری)                           

 بارگیری با لیفتراک

♦  تعمیرات